Όροι χρήσης των υπηρεσιών μας


1. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή των εκθέσεων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΚΕΤ.

2. Το ΕΚΕΤ θεωρεί εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τις ανατεθείσες εργασίες και δεν τα κοινοποιεί σε τρίτα άτομα, παρά μόνο κατόπιν εντολής του πελάτη. Το ΕΚΕΤ δύναται ωστόσο να παρέχει διευκρινίσεις επί της  επιστημονικής σημασίας των αποτελεσμάτων εφόσον τα τρίτα αυτά άτομα  έχουν ήδη γνώση της έκθεσης αποτελεσμάτων.

3. Κατ’ εξαίρεσιν το ΕΚΕΤ είναι υποχρεωμένο να παρέχει στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με όσα ο Νόμος ορίζει.

4. Επίσης κατ’ εξαίρεσιν, το ΕΚΕΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δημοσιεύσει τις πλήρεις Εκθέσεις Εργαστηριακών Αναλύσεων ενός πελάτη, προς αποκατάσταση της αληθείας, κατά την περίπτωση που ο πελάτης κάνει κακή χρήση της Εκθέσεως που του έχει δοθεί από το ΕΚΕΤ (π.χ. μερική δημοσίευση, παραπλανητική εκμετάλλευση κλπ)

5. Οι Εκθέσεις Αποτελεσμάτων παραδίδονται μόνο μετά την ολοσχερή και πλήρη εξόφληση της αξίας των αναλύσεων, τοις μετρητοίς ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα παρασχεθεί από το ΕΚΕΤ για τον σκοπό αυτόν. Πίστωση δεν δίδεται και επιταγές δεν γίνονται δεκτές.

6. Εάν στην έκθεση αποτελεσμάτων αναγράφεται πως η δειγματοληψία γίνεται με ευθύνη του πελάτη, τότε αυτός είναι ο πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (κατάλληλος περιέκτης, ορθή σήμανση, ποσότητα, μέθοδος δειγματοληψίας, συντήρηση του δείγματος μέχρι την παραλαβή του από το Εργαστήριο, τήρηση προβλεπόμενων χρόνων). Ο ρόλος του Εργαστηρίου είναι καθαρά συμβουλευτικός με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στον πελάτη.

7. Κάθε έκθεση αποτελεσμάτων χαρακτηρίζει το εξετασθέν δείγμα και μόνο. Η αντιστοίχιση δειγμάτων με συγκεκριμένες παρτίδες μπορεί να γίνει μόνο, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, με στατιστική επεξεργασία του κατάλληλου αριθμού καταλλήλως ληφθέντων δειγμάτων- με ευθύνη δειγματοληψίας του ΕΚΕΤ και μόνο- σύμφωνα με τις οικείες επιστημονικές μεθόδους και τις κείμενες διατάξεις.

8. Η εύλογη διάρκεια των αναλύσεων μπορεί να παραταθεί- ή ακόμη και μια ανάλυση να ματαιωθεί- λόγω είτε μηχανικής βλάβης επιστημονικού οργάνου ή εξοπλισμού είτε ελλείψεως αντιδραστηρίων είτε ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση το ΕΚΕΤ ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία εγγύηση παρέχει. Επίσης, το ΕΚΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξέταση οποιωνδήποτε δειγμάτων, κατά την απόλυτη κρίση του, δίχως να υποχρεούται σε εξηγήσεις ή αποζημίωση.

9. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που ένας πελάτης αποδείξει ότι υπέστη ζημία λόγω εσφαλμένων χειρισμών του ΕΚΕΤ, η υποχρέωση του ΕΚΕΤ να αποζημιώσει τον πελάτη για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας των αναλύσεων που έγιναν στο δείγμα- ή στα δείγματα- που δημιούργησαν τη ζημία.

10. Υποδοχή των δειγμάτων και παράδοση εκθέσεων αποτελεσμάτων γίνονται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08:30 έως 14:00. Το ΕΚΕΤ επιφυλάσσεται να μεταβάλει απροειδοποίητα τις ημέρες ή και ώρες αυτές. Δείγματα για μικροβιολογικές αναλύσεις γίνονται δεκτά μόνο τις ημέρες από Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη. Κατεπείγουσες αναλύσεις ή αναλύσεις σε ημέρες και ώρες εκτός του προγράμματος πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

11. Αντιδείγματα τηρούνται κατόπιν ειδικής συμφωνίας (που προβλέπει και τη διάρκεια τηρήσεως) και εφ΄όσον αυτό είναι εφικτό λόγω των υπαρχόντων χρονικών περιορισμών λόγω της φύσεως του δείγματος και της μεθόδου. Για τις Μικροβιολογικές αναλύσεις δεν τηρούνται αντιδείγματα.

12. Επανεξέταση δείγματος (πλην των μικροβιολογικών) γίνεται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η χρέωση επανεξέτασης γίνεται μόνο στην περίπτωση που τα νέα αποτελέσματα ταυτίζονται με τα παλαιά (έλεγχος με t-test). Σύγκριση με αποτελέσματα άλλων εργαστηρίων απαγορεύεται, γιατί μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο αυστηρώς ελεγχομένων επιστημονικώς και στατιστικώς συνθηκών, όπως γίνεται στα επίσημα προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων, σε πολλά από τα οποία το ΕΚΕΤ συμμετέχει.