ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΕΑΣ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΔΑΦΟΣ ΦΥΛΛΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΑΛΑ- ΤΥΡΙ- ΚΛΠ  ΛΑΔΙ ΜΕΛΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΩΝ ΟΙΝΟΣ- ΠΟΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΛΑΤΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΕΡΑΣ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΛΟΙΠΑ
Όροι Συνεργασίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΚΕΤ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

E-mail: info@eket.gr

ΝΟΤΑΡΑ 133- 264 42 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. 2610 452459

      2014 EKET  

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Προωθείστε το eket.gr στους φίλους σας…

…ίσως το χρειάζονται!

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΕΤ ΜΕΠΕ


Με την παραγγελία υπηρεσιών του ΕΚΕΤ, μέσω αιτήσεως ή συμπληρώσεως της διαδικτυακής φόρμας του ιστοχώρου http://eket.gr ακόμη και προφορικώς ή απλώς  δια της αποστολής δειγμάτων, ο πελάτης συμφωνεί ανεπιφυλάκτως και αποδέχεται πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:


1. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή των εκθέσεων αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΚΕΤ.

2. Το ΕΚΕΤ θεωρεί εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τις ανατεθείσες εργασίες και δεν τα κοινοποιεί σε τρίτα άτομα, παρά μόνο κατόπιν εντολής του πελάτη. Το ΕΚΕΤ δύναται ωστόσο να παρέχει διευκρινίσεις επί της  επιστημονικής σημασίας των αποτελεσμάτων εφόσον τα τρίτα αυτά άτομα  έχουν ήδη γνώση της έκθεσης αποτελεσμάτων.

3. Κατ’ εξαίρεσιν το ΕΚΕΤ είναι υποχρεωμένο να παρέχει στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με όσα ο Νόμος ορίζει.

4. Επίσης κατ’ εξαίρεσιν, το ΕΚΕΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δημοσιεύσει τις πλήρεις Εκθέσεις Εργαστηριακών Αναλύσεων ενός πελάτη, προς αποκατάσταση της αληθείας, κατά την περίπτωση που ο πελάτης κάνει κακή χρήση της Εκθέσεως που του έχει δοθεί από το ΕΚΕΤ (π.χ. μερική δημοσίευση, παραπλανητική εκμετάλλευση κλπ)

5. Οι Εκθέσεις Αποτελεσμάτων παραδίδονται μόνο μετά την ολοσχερή και πλήρη εξόφληση της αξίας των αναλύσεων, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό: Eurobank GR2402601510000100200809094. Πίστωση δεν δίδεται και επιταγές δεν γίνονται δεκτές.

6. Εάν στην έκθεση αποτελεσμάτων αναγράφεται πως η δειγματοληψία γίνεται με ευθύνη του πελάτη, τότε αυτός είναι ο πλήρως και αποκλειστικώς υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (κατάλληλος περιέκτης, ορθή σήμανση, ποσότητα, μέθοδος δειγματοληψίας, συντήρηση του δείγματος μέχρι την παραλαβή του από το Εργαστήριο, τήρηση προβλεπόμενων χρόνων). Ο ρόλος του Εργαστηρίου είναι καθαρά συμβουλευτικός με την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών στον πελάτη.

7. Κάθε έκθεση αποτελεσμάτων χαρακτηρίζει το εξετασθέν δείγμα και μόνο. Η αντιστοίχιση δειγμάτων με συγκεκριμένες παρτίδες μπορεί να γίνει μόνο, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, με στατιστική επεξεργασία του κατάλληλου αριθμού καταλλήλως ληφθέντων δειγμάτων- με ευθύνη δειγματοληψίας του ΕΚΕΤ και μόνο- σύμφωνα με τις οικείες επιστημονικές μεθόδους και τις κείμενες διατάξεις.

8. Η εύλογη διάρκεια των αναλύσεων μπορεί να παραταθεί- ή ακόμη και μια ανάλυση να ματαιωθεί- λόγω είτε μηχανικής βλάβης επιστημονικού οργάνου ή εξοπλισμού είτε ελλείψεως αντιδραστηρίων είτε ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση το ΕΚΕΤ ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία εγγύηση παρέχει. Επίσης, το ΕΚΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξέταση οποιωνδήποτε δειγμάτων, κατά την απόλυτη κρίση του, δίχως να υποχρεούται σε εξηγήσεις ή αποζημίωση.

9. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που ένας πελάτης αποδείξει ότι υπέστη ζημία λόγω εσφαλμένων χειρισμών του ΕΚΕΤ, η υποχρέωση του ΕΚΕΤ να αποζημιώσει τον πελάτη για κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας των αναλύσεων που έγιναν στο δείγμα- ή στα δείγματα- που δημιούργησαν τη ζημία.

10. Υποδοχή των δειγμάτων και παράδοση εκθέσεων αποτελεσμάτων γίνονται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 08:30 έως 14:00. Δείγματα για μικροβιολογικές αναλύσεις γίνονται δεκτά μόνο τις ημέρες από Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη. Κατεπείγουσες αναλύσεις ή αναλύσεις σε ημέρες και ώρες εκτός του προγράμματος πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ειδικής συμφωνίας και με επιπλέον χρέωση 50%.

11. Αντιδείγματα τηρούνται κατόπιν ειδικής συμφωνίας (που προβλέπει και τη διάρκεια τηρήσεως) και εφ΄όσον αυτό είναι εφικτό λόγω των υπαρχόντων χρονικών περιορισμών λόγω της φύσεως του δείγματος και της μεθόδου. Για τις Μικροβιολογικές αναλύσεις δεν τηρούνται αντιδείγματα.

12. Επανεξέταση δείγματος (πλην των μικροβιολογικών) γίνεται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η χρέωση επανεξέτασης γίνεται μόνο στην περίπτωση που τα νέα αποτελέσματα ταυτίζονται με τα παλαιά (έλεγχος με t-test). Σύγκριση με αποτελέσματα άλλων εργαστηρίων απαγορεύεται, γιατί μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο αυστηρώς ελεγχομένων επιστημονικώς και στατιστικώς συνθηκών, όπως γίνεται στα επίσημα προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων, σε πολλά από τα οποία το ΕΚΕΤ συμμετέχει.